På lag med naturen når den nye motorveien bygges

Det bygges ny firefelts motorvei i Lyngdal, og for byggherre Nye Veier og totalentreprenør Implenia Stangeland finnes det ikke kompromiss når det gjelder viktige miljøhensyn. To av fem prestasjonsmål er nemlig knyttet opp mot ytre miljø.

– Det viktigste vi gjør er å forebygge og etablere barrierer for å unngå miljøutslipp og skader på miljøet, sier ytre miljø-ingeniør Eldbjørg Stenrud Nilsen i Implenia Stangeland. Sammen med assisterende ytre miljø-leder Tera Elizabeth Lyons har hun vært involvert i Lyngdalsprosjektet siden planleggingen startet.

Nye Veier er en målbevisst byggherre med strenge krav og høye forventninger, og to av fem prestasjonsmål er knyttet opp mot ytre miljø. I tillegg til mål om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, skal Implenia Stangeland iverksette tiltak for å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø. YM-ressursene her ved Tera Elizabeth Lyons (t.v) og Eldbjørg Stenrud Nilsen (t.h).

Med hver sin mastergrad innen geologi og en solid dose erfaring, er de viktige bidragsytere til den 9,7 kilometer lange motorveien som nå bygges i Lyngdal. Og begge arbeider tett på prosjektet.

– I løpet av ei arbeidsuke har vi vært ute i hele linja, sier Tera.

Dialog med utførende personell og ledere er viktig for å lykkes.

– Vi stiller mange spørsmål for å kartlegge og forsikre oss om at teori og praksis fungerer sammen, og vurderer fortløpende tiltak sammen med driftspersonell. Folkene ute i drift har så mye å tenke på, og det er vår jobb å følge opp og stille gode spørsmål for å avklare at om tiltakene fungerer som tiltenkt, forklarer hun.

Markus Nilsplass er formann tunnel, og i forbindelse med pågående støpe aktivitet på riggplassene er det viktig å sikre gode løsninger som for eksempel avstander til vassdrag, hensynsoner og viktige naturforekomster og kulturminner.

Tiltakene som iverksettes for å minimere belastningen på miljøet, lever med prosjektet. En av de største utfordringene er vannhåndtering.

– Vi planlegger alltid tiltak før oppstart av nye større arbeidsoperasjoner. Sammen med drift ser vi på terrengets utforming og hvilke løsninger som kan iverksettes. Dette går blant annet på avstander til vassdrag, hensynsoner og viktige naturforekomster og kulturminner, forklarer Tera.

Å være tett på ledelse og utførende personell er viktig for å lykkes med arbeidet. Det er foreløpig tre ulike lokasjoner hvor arbeidet er i gang, og i løpet av ei uke har Eldbjørg og Tera arbeidet aktivt ute i felt, både med observasjoner, tiltak og dialog med kollegaer.

Det er mange bekker og vassdrag i anleggsområdet, og i henhold til utslippstillatelser sendes vann fra anleggs- og tunnelarbeidet ut i disse. Anleggsvannet behandles før utslipp, og vassdragene overvåkes ved bruk av loggere som er utplassert i vassdragene, samt prøvetakning og visuelle kontroller.

Anleggsarbeid innebærer at stein og jordmasse flyttes på, og i perioder med mye nedbør og snøsmelting kan misfarget overvann havne utenfor anleggsområdet. Selv om vannet er misfarget, så er det ikke i forurenset i ordets forstand.

Vassdragene tilknyttet anleggsområdet overvåkes ved bruk av loggere som er utplassert, dette i tillegg til prøvetakning og visuelle kontroller.

– Ved å iverksette gode avbøtende tiltak for partikkelavrenning samt å overvåke vassdragene hyppig, hjelper dette oss med å minimere negativ belasting på vannforekomstene. Det slippes ikke ut stoffer som er skadelig for fisk eller mennesker, sier Tera.

Avbøtende tiltak er sedimenteringsbasseng for anleggsvannet, og renseanlegg for tunneldrivevatn.

Gode, trygge løsninger for vannhåndtering er viktig for å minimere belastning på miljøet, og gode avbøtende tiltak som sedimenteringsbasseng og renseanlegg er viktige tiltak.

– PH-en i tunneldrivevatnet justeres ved hjelp av CO2. Det er også loggere i vassdragene som måler vannkvalitet og pH-verdi, sier Eldbjørg. Loggerne sjekkes ukentlig, og daglig kan man også følge opp målingene fra loggerne fra PC-en og inspisere fargen på vannet ute i anleggslinja.

Det er veldig gøy å arbeide for et arbeidsfellesskap hvor to entreprenører med hver sin kultur og kompetanseområder jobber mot felles mål. I tillegg har vi en målbevisst byggherre med strenge krav og høye forventninger. Nye Veier viser oss høy tillit som totalentreprenør, og overlater til oss å finne trygge, gode løsninger, sier TeraVil du varsles når nye saker legges ut?

Loading