FUNDAMENTENE TIL GRØVAN BRU: Her fra lossing av brufundamentene til Grøvan bru i sommer, i Herdal, før de ble fraktet videre.

Over 1 år med veiarbeid er nå fullført

I oktober 2021 startet arbeidet med ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal. Mer enn 380.000 arbeidstimer senere, har ingen på prosjektet hatt skader som krever fravær. Lærlingeandelen har siden sommeren vært på nesten 10 prosent.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Det er mye positivt å melde så langt. Prosjektet er i rute og fremdriften går etter planen. På tunneldriving er vi nå halvveis, og vi er 80 prosent ferdige med sprengningsarbeidene for vei i dagen. På konstruksjon har vi ferdigstilt Grøvan bru, og vi er godt i gang med både Møllevei bru og Kvelland bru. Vi har også god giv med grunnarbeidene, og rundkjøringen i Herdal er ferdig, sier prosjektsjef fra Implenia, Adler Enoksen.

Prosjektsjef Adler Enoksen i Implenia.

God sikkerhetskultur og mange lærlinger

Enoksen tilføyer at målet er at alle skal komme trygt hjem fra jobb, og er glad for at det hittil ikke har vært noen alvorlige skader på prosjektet. HMS er ekstremt viktig, og ligger til grunn for alt arbeid.

– Vi har jobbet strukturert og godt med å lære av de HMS-hendelsene vi har hatt. Det er hyggelig å se at vi scorer høyt på vår interne sikkerhetsklima-undersøkelse. Den viser at vi har gode holdninger til helse, miljø og sikkerhet, sier han.

Nærmere 300 personer har vært involvert på veiprosjektet de siste 14 månedene. Sammen har de nå fullført rett over 380.000 arbeidstimer. Lærlingekravet i kontrakten med Nye Veier er på 7 prosent. Kravet er viktig for rekruttering og lokal sysselsetting. Men JV Implenia Stangeland, har likevel et prosjektmål på 8 prosent.

– Men det siste halvåret har vi faktisk hatt en lærlingeandel som nesten bikker 10 prosent, sier Adler Enoksen.

Hvordan skånes naturen underveis?

I tillegg er et viktig mål for veiprosjektet å forhindre alt av miljøhendelser som kan påvirke fiske- og dyrelivet negativt. Veibygging gir store naturinngrep, men skal ikke gi mer skade enn nødvendig. Derfor har E39 Lyngdal øst- Lyngdal vest, også egne ingeniører som jobber kun med ytre miljø (YM). YM-avdelingen gir faglige råd, og fungerer som en viktig støttefunksjon for anleggs- og driftslederne.

YM-ingeniører Ida Rebekka Johnsen fra Implenia, og Nina Kristin Nilsen (fagleder YM) fra Stangeland Maskin, ved Lygna i august.

– Vi tar miljøansvaret vårt på alvor, og tar derfor alltid raskt tak i alt av små og større hendelser som potensielt kan gi negativ påvirkning på ytre miljø, sier Adler Enoksen.

Av YM-tiltak som kan nevnes er disse: Alt av tunnelvann kjøres gjennom et renseanlegg, og slam fra tunnel behandles. I tillegg forhindrer flere sedimenteringsbassenger på anleggsplassen spredning av partikler fra jord- og steinmasser. Vannkvaliteten i elv og bekker, overvåkes kontinuerlig. Da sjekkes pH-verdier og turbiditetsmålinger utføres.

Vannbehandling i fremtidig teknisk bygg i Kålåstunnelen.

Nye Veier-prosjektet i tall og fakta 

Den nye traséen blir en 9,7 kilometer lang, trafikksikker firefelts motorvei, som går fra Herdal til Røyskår. Veien får 2 hovedbruer og 2 toløpstunneler. Fartsgrensen blir 110 km/t. Kålåstunnelen blir 2,7 kilometer, mens Rossåstunnelen blir 3,4 kilometer. Hver tunnel får ett separat løp for hver kjøreretning.

Veibyggingen startet i oktober 2021, og skal være ferdig i løpet av juni 2025. Kontrakten er en totalentreprise til 2,9 milliarder kroner. Nye Veier er byggherre, og veien bygge av arbeidsfellesskapet JV Implenia Stangeland.

Stikningsleder for tunnel, Kim Jøran Røberg, skanner i Rossåstunnelen.

De største bruene er Kvelland bru (310 meter) og Hårikstad bru (140 meter). I tillegg skal det bygges flere mindre bruer. Dette er Tømmervik bru (50 meter), Møllevei bru (50 meter) og Raunesteinsli bru (40 meter). Grøvan bru (30 meter) er også del av prosjektet.

Herdalskrysset og Røyskårskrysset vil koble nåværende E39 på den nye veien. Her kommer gang- og sykkelvei langs tilførselsveiene. De blir viktige knutepunkter for kollektivtransport, og får pendlerparkering med elbil-lading.

Under arbeid med glidestøpen, tidlig i desember.

Få oversikt over milepæler og lær mer om fagene på anlegget?

Følg med her på nettsiden til JV Implenia Stangeland, vår Instagram og SnapChat. Nettsiden og sosiale medier oppdateres jevnlig av undertegnede (samfunnskontakt) med nyheter, videosnutter og fagartikler. Ta gjerne kontakt med meg, om du lurer på noe om veiprosjektet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av E39 Lyngdal (@e39lyngdal)Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading